Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

Tanulók rendőri bekísérése az általános iskolába

Tájékoztató a tanulók tanítási idő alatti távollétének igazolásáról

A tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel összefüggésben.

Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt (a továbbiakban: Rtv.).

A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat, akik vagy nagykorú személy kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.

A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles a köznevelési intézménnyel.

Ellenszegülés

A testi kényszer és a bilincs kivételével kényszerítő eszköz — a jogos védelem esetét kivéve — nem alkalmazható a gyermekkorúval szemben. A kényszerítő eszköz alkalmazására az érintettet — ha az eset körülményei lehetővé teszik — előzetesen figyelmeztetni kell. [Rtv.61. § (1) (2)]

A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt. A rendőri intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már az általános iskolában.

A tanuló jogszerű távollétének igazolása

A Rendőrségről szóló törvény 34/A. §-a meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak:

1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,

2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás,

3. orvosi igazolás.

Ha tanulót valamilyen okból a pedagógusok a tanítási idő vége előtt elengednek az iskolából, az igazolást az intézmény állítja ki és a pedagógus adja át a tanulónak.

A tanulók tanítási idő alatti távolléte esetére a szülők előre állítsák ki a 2. melléklet szerinti igazolást gyermekük számára! Természetesen ilyen esetekben is előre el kell kérnie a szülőnek a gyermeket. /orvosi vizsgálat, családi ok stb./

Ha az iskola a tanulóknak munkanapon tanítás nélküli napot ad ki és a nevelési-oktatási intézményben vezetői ügyeletet sem tartanak (zárva van), akkor az iskola tájékoztatja erről a helyi rendőrséget. 

Adatközlés (adatvédelem)

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.): „26.  A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezetét.

A módosítás alapján nevelési-oktatási intézmény a tanuló és szülei, törvényes képviselője Nkt. 41. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatait (tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma stb.) tanítási napon a tanuló tanítási óráról való vagy az iskolá által szervezett kötelező foglalkozásokról való távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése és a szülővel való kapcsolatfelvétel céljából továbbíthatja a rendőrségnek (az intézkedést foganatosító rendőrnek).

Figyelem!

Hol keressék a szülőt, ha nem veszi fel a telefon vagy nincs otthon?

Jogszabályi hiányosság, hogy ebben az estben a dolgozó szülőket a munkahelyükön nem lehet keresni (tapintatból). Pedig a szülőnek minél előbb tudnia kell, ha gyermeke veszélhelyzetbe került.

Az iskola intézkedése, ha a tanuló nem megy be az iskolába

(MSZOE álláspont)

Miután az első órát megtartó pedagógus a tekintélyének biztosítása érdekében megfegyelmezi az osztályt (egy-két „intő”, egy-két „egyes” kiosztása az adott tantárgyból), ellenőrzi a tanulói létszámot.

Ha van olyan hiányzó tanuló, aki nem jelent meg az első tanítási órán, és akinek távolmaradását a szülő nem jelentette be előre, akkor a pedagógus azonnal jelzi az iskolatitkár felé, hogy telefonon vagy "futárszolgálattal" keresse meg a szülőt és kérdezze meg, hol van gyermeke, miért nem ment iskolába.

Az iskola házirendjében kell előírni, hogy a szülő reggel nyolc óráig köteles értesíteni az iskolát, ha gyermeke aznap nem megy be, vagy nem tud bemenni az intézménybe, vagy késni fog az órákról.

Ha a szülő nem tudja, igazolni hol van gyermeke, vagy nem érhető el, akkor - 14 éven aluli gyermek esetén - az iskola azonnal értesíti, az illetékes rendőri szervet a tanuló eltűnéséről.

 

Figyelem!

A rendőrség hatáskörét ki kell terjeszteni a teljes tanköteles korosztályra (tizenhat éven aluliak).

A pedagógus intézkedése, ha a tanuló az óraközi szünet után nem megy be az órára

Ha a pedagógus megállapítja, hogy valamelyik tanuló az óraközi szünet után nem ment be az osztályba, akkor azonnal meg kell keresni. A pedagógus addig nem kezdheti meg a tanítást ameddig a hiányzó tanulót „előkerítik”.

Ha a tanuló késik az óráról, vagy nem megy be az órára (lóg), akkor felelősségre kell vonni. Jogszabály értelmében a késésért nem lehet automatikusan igazolatlan órát adni, de a késési időket össze kell adni, és ha az eléri az egy órát, akkor igazolatlan mulasztásként kell beírni a naplóba. [20/2012. EMMI rendelet……]

Szülői és tanulói panaszok alapján tudjuk, hogy a „lógáson” vagy hanyagságon kívül más oka is lehet az óráról való késésnek. Pl. a tanuló kiszökött az iskolából, rosszul lett vagy drogozik a WC-ben, nagyobbaknál előfordult, hogy szerelmi életet éltek egy eldugott helyen. Sajnos két esetben az is előfordult, hogy a tanuló kiugrott az iskolaablakon és későn találtak rá.

Figyelem!

Ha tanár késik az óráról, a tanulók pedagógiai felügyelet nélkül maradnak, ami kimeríti a veszélyeztetés fogalmát és munkajogi felelősség terheli a pedagógust. A tanulói hetes szolgálat, nem helyettesíti a pedagógiai felügyeletet.

Ha a pedagógus 10 percet késik az 50 perces óráról és 10 perc telik el a tanulók fegyelmezésével, akkor nem marad elég idő a tanításra, az ismeretek átadására és a beszámoltatásra, ezért házi feladatként otthoni tanulásra kényszerül a tanuló, vagy magántanárt kell fogadni mellé. Ezt köznevelési szolgáltatás elvonásának nevezhető jogsértés (szabotázs).

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum