Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Gyermekvédelem

Iskolapszichológus, óvodapszichológus

Kincs, ami nincs!

A nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakörben alkalmazott óvoda- és iskolapszichológus

Az oktatáspolitika évtizedek óta próbálkozik az iskolapszichológus hálózat kialakításán, de a pedagógus társadalom ellenállása miatt nem sok sikerrel.  A pedagógusok rivalizálnak az iskolapszichológussal, szakmai beavatkozásnak tekintik tanácsadó munkájukat.

Az iskolapszichológus olyan pszichológiai képzettséggel rendelkező szakember, aki szaktudományának ismereteit az iskola szervezeti keretei között az iskola által felvetett problémákra alkalmazza úgy, hogy ezzel együtt szakmai autonómiáját érvényesíti.

Fontos, hogy az „oktatási intézményekben megforduló minden tanuló jobb minőségű ismeretet kapjon egyéni tanulási stílusának és fejlődési ütemének figyelembe vételével. A hatékonyság növelésének egyik lehetséges módja, hogy a nevelési intézmények fokozottan törekszenek a tanulókkal kapcsolatos egyéni bánásmód kialakítására. A differenciált bánásmód csak a gyerek személyiségének alaposabb ismeretében kaphat nagyobb teret. Ez azt jelenti, hogy a pedagógus jobban meg tudja ragadni azokat a külső és belső tényezőket, amelyek a gyerek viselkedését és teljesítményének színvonalát meghatározzák. Ennek a gondolkodásmódnak a kialakulását és a hatékonyabb bánásmód megvalósulását jelentősen elősegítheti a pedagógiai területen alkalmazott pszichológiai ismeretek és készségek bővítése.”

Az óvoda- és, iskolapszichológus feladata

A nevelési-oktatási intézményekben óvodapszichológus, iskolapszichológus pedagógus-munkakörben alkalmazottak feladatait a 20/2012. EMMI rendelet 132. §-a határozza meg részletesen, amelyek elsődleges célja a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése (szó szerint):

Az óvodapszichológus, az iskolapszichológus a nevelési-oktatási intézményben a gyermekekkel, a tanulókkal közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit, továbbá

Megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan súlyos élethelyzetekben: kortárshaláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet, továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez

Megszervezi azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek a képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek megelőzése érdekében szükségesek.

Szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet a gyermek, a tanuló, a pedagógus, továbbá a szülő megkeresésével, valamint az érintett gyermek, tanuló személyiségének fejlesztésével összhangban a szülő számára is.

Megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat a nevelési-oktatási intézményben az egyén, a tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén, megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató munka, a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi konfliktusok és az erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat,

A szűrővizsgálatok kiemelt célcsoportja:

a) óvoda esetén elsősorban az ötödik életévüket betöltött gyermekek,

b) iskola esetén az első, az ötödik, a kilencedik évfolyamos tanulók.

Figyelem!

Ha a jogszabályok meghatározzák az óvodában, iskolában, kollégiumban alkalmazott óvoda- és iskolapszichológus feladatait, óraszámát, végzettségi és szakképzetségi követelményeit, akkor miért nincs minden iskolában pedagógiai szakpszichológus?  

Az óvodapszichológus kötelező létszámát a köznevelési törvény határozza meg:

„Nkt. 61. § (3) …Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában* foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni.”

Az iskolapszichológus kötelező létszámát kormányrendelet írja elő:

„326/2013. Kormányr. 35. § (5) Az iskolapszichológus kötelező létszámát az iskola tanulólétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 tanulónként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában* foglalkoztatott iskolapszichológust kell alkalmazni.”

*A teljes munkaidő ötven százaléka az részmunkaidő. Így kell megfogalmazni a részmunkaidőt! Ez a költségvetési megtakarítások kommunikációjának magasiskolája.

A létszámkorlát miatt a jogszabályban előírt feladatok elvégzése lehetetlen! 

Értelmezésünk szerint az intézményfenntartó döntésén múlik, hogy a jelenlegi létszámkorlátokat figyelmen kívül hagyva az általa fenntartott nevelési, oktatási intézményekben saját alkalmazotti létszámába tervezi és finanszírozza egy vagy több óvoda- illetve iskolapszichológus foglalkoztatását.

 Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás a pedagógiai szakszolgálatokban

A pszichológiai kultúra növelésének és átadásának egy másik módja a pszichológiai szolgáltatások nyújtása, melyet az iskolába járó gyerekek egy kisebb hányada részére a pedagógiai szakszolgálatok látnak el. Ennek a szolgáltatási formának alapvető jellemzője, hogy elsősorban a gyerekek magatartására, személyiségének alakulására kíván hatni terápiás tevékenység révén.

A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. (A pedagógiai szakszolgát feladatai ellátásának részletes szabályait a 15/2013. EMMI rendelet határozza meg)

Az óvodai, iskolai körülmények, valamint a családi szocializáció problémái, olyan mérvű magatartási- és teljesítményzavarokat eredményeznek az iskoláskorú gyerekek körében, hogy a korrekciós tevékenység nem valósítható meg csupán az iskolán belül.

A pedagógiai szakszolgálatoktól várható el, hogy foglalkozzék az iskoláskorú gyerekek azon rétegével, akiknek olyan mértékű alkalmazkodási nehézséggel kell megküzdeniük, melyeket csupán az iskola keretein belül nem lehet korrigálni.

A pedagógiai szakszolgálatok feladata a veszélyeztetett gyerekek szűrése és gondozása azonban bármilyen jelentős is, az oktatásban részesülő gyermekeknek csak kisebb hányadát érinti, mégis leköti a pedagógiai szakszolgálatok tényleges kapacitását.

Figyelem!

A rossz emlékű „nevelési tanácsadó”, mint önálló intézmény megszűnt. Reméljük, hogy az újra szervezett pedagógiai szakszolgálatok gyermek központú köznevelés szolgáltatást nyújtanak nevelési tanácsadás területén is. (Bár ugyanazok az alkalmazottak végzik, ugyanazokat a feladatokat.)

Önkéntes vagy kényszer jellegű a pedagógiai szakszolgálatoknál végzett az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 72. § (4) bekezdés szerint:   „A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.”


20/2012. EMMIr. 131. § (4) Amennyiben az érintett gyermek, tanuló vagy a tanulók csoportja vonatkozásában a viselkedési problémák ismétlődő jellegűek, az intézmény vezetője értesíti óvodás gyermek esetén az óvodapszichológust, tanuló esetén az iskolapszichológust, és egyúttal meghatározza azt az időpontot, amikor a gyermek, a tanuló köteles a pszichológus tanácsadásán részt venni.

Pedagógiai szakszolgálat által működtetett szakértői bizottságról és a szakértő véleményekről bővebb információt itt találnak

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum